Ceremoniał OSP

Ceremoniał OSP jest bardzo obszernym i szczegółowym dokumentem. Zawiera opisy i instrukcje na każdą ważniejszą okoliczność. Poczynając od ślubowania i na defiladach kończąc. Jest to wartościowa instrukcja wypracowana przez pokolenia strażaków.

WSTĘP

Strażacki dorobek tradycje, mundur, dyscyplina, wola niesienia bezinteresownej
pomocy i poświęcenie w obliczu zagrożenia stanowią wartości będące źródłem uznania
oraz szacunku społeczeństwa. Właśnie uznanie społeczne zobowiązuje do godnego
prezentowania OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ podczas takich uroczystości jak:
jubileusze, nadanie sztandaru, oddanie do użytku strażnicy, sprzętu ratowniczego,
ślubowanie i pasowanie członków młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz uroczystości
osobistych strażaków.

Podstawowym warunkiem godnego przeprowadzenia uroczystości jest przestrzeganie
ceremoniału, który wskazuje organizację i przebieg różnych okolicznościowych wystąpień
i spotkań.

Zgodnie z postanowieniami Zarządu Głównego Związku OSP RP do każdej OSP i
wszystkich oddziałów Związku, kierowany jest niniejszy ceremoniał. Jego treść opisuje
jedynie przykłady najczęściej występujących uroczystości oraz wskazuje ogólnie
sprawdzone i akceptowane sposoby zachowań. Na potrzeby organizowanych
uroczystości zawsze należy kierować się zasadami kultury, poszanowania godności
człowieka, jego przekonań i sprawowanej funkcji. Dbać o honor munduru i sztandaru oraz
okazywać szacunek seniorom strażackiej służby. Przestrzeganie między innymi tych
zasad umocni znaczenie i prestiż ochotniczego strażactwa.

Każdy region kraju, każda OSP ma własne, specyficzne dla swojego środowiska
tradycje wyrosłe z wieloletniej działalności ruchu strażackiego i jego wkomponowania w
krajobraz swego środowiska. Właśnie te tradycje wzbogacają i uświetniają różne
uroczystości, tworząc tym samym atmosferę podniosłości, należną ludziom działającym
dla dobra społeczności lokalnych i Ojczyzny. Przy organizowaniu uroczystości i imprez
dopuszcza się stosowanie elementów ceremonialnych, charakteryzujących dany region i
wzbogacających treści niniejszego ceremoniału.

Zamiar zorganizowania uroczystości powinien być zawarty w treści uchwały władz
OSP lub oddziału Związku, organizujących daną uroczystość. Uwzględniając rangę
uroczystości (np. jubileusz, oddanie do użytku strażnicy, wręczenia sztandaru itp.) z treścią
wymienionej uchwały należy zapoznać władze związkowe wyższego szczebla celem
umieszczenia tej uroczystości w kalendarzu imprez.

W planowaniu organizacji i przebiegu uroczystości należy uwzględnić wybór
miejsca uroczystości, gwarantujący godny jej przebieg z zachowaniem warunków
bezpieczeństwa uczestników…

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
2. Zadania dla organizatora uroczystości w Ochotniczej Straży Pożarnej.
3. Hymn straży pożarnych.
4. Sygnał straży pożarnych.
5. Znak i flaga Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Zbiórka Ochotniczej Straży Pożarnej.
7. Ugrupowanie pododdziałów i pojazdów do uroczystego apelu.
8. Wprowadzenie flagi państwowej (związkowej) i sztandaru.
9. Raport meldunek.
10. Podniesienie flagi na maszt.
11. Poświęcenie i wręczenie sztandaru.
12. Poświęcenie sztandaru w kościele lub podczas mszy polowej.
13. Dekoracja Ochotniczej Straży Pożarnej odznaczeniem.
14. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
15. Defilada.
16. Opuszczenie i odprowadzanie flagi.
17. Poświęcenie i przekazanie do użytku remizy, strażnicy.
18. Ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej bez sztandaru.
19. Ślubowanie MDP na sztandar.
20. Pasowanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
21. Ślub strażaka.
22. Pogrzeb ze strażacką asystą honorową.
23. Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej.
24. Dzień otwartej strażnicy.
25. Przekazanie samochodu pożarniczego.
26. Wpisanie do honorowej księgi OSP.
27. Pożegnanie strażaków.
28. Pożegnanie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej.
29. Zdawanie i obejmowanie funkcji w OSP.
30. Wyróżnienie toporkiem strażackim.
31. Uroczysta zmiana służby.
32. Wizyty w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pełny Ceremoniał OSP pdf