Zarząd OSP Zaraszów

Działając na podstawie statutu Ochotniczej Straży Pożarnej, walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze dokonało wyboru: (skład aktualny)

Zarządu OSP w składzie:

 1. Prezes Jacek Łyś
 2. Wiceprezes Paweł Furgał
 3. Wiceprezes Marek Baran
 4. Wiceprezes-naczelnik Artur Rybak
 5. Z-ca naczelnika Marcin Flis
 6. Sekretarz Anna Pawlas
 7. Skarbnik Michał Baran
 8. Gospodarz Stanisław Kowalik

 

Komisji Rewizyjnej OSP w składzie:

 1. Przewodniczący Marcin Tomas
 2. Vice Przewodniczący Jan Kurdziel
 3. Sekretarz Marek Mazurek

Nr. konta 97868500010022521420000010

ZAKRESY OBOWIĄZKÓW DZIAŁACZY FUNKCYJNYCH OSP

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

 • · reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarną na zewnątrz i kieruje pracami Zarządu OSP,
 • · jest odpowiedzialny za to, aby każdorazowo po odbyciu walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego członków OSP / nie później niż w terminie 7. dni/ – na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – złożyć w sądzie rejestrowym wniosek o wpis zmian dokonanych w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP,
 • · zwołuje posiedzenia Zarządu OSP / co najmniej raz w kwartale / oraz im przewodniczy,
 • · wraz z sekretarzem OSP podpisuje korespondencję wychodzącą, a wraz z skarbnikiem OSP – umowy, akty, pełnomocnictwa oraz dokumenty finansowe,
 • · jest jednoosobowo odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej OSP – zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej, a także za terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego OSP, które po jego zatwierdzeniu przez walne zebranie członków OSP – na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych powinno być dołączone do rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przez OSP jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych / CIT-8 /, które należy złożyć do Urzędu Skarbowego w ciągu 10 dni od daty odbycia w/w walnego zebrania członków OSP – najpóźniej do dnia 31 marca.

 

Naczelnik OSP

Wyboru na funkcję naczelnika OSP dokonuje Zarząd OSP – ze swego grona – na podstawie § 36 ust. 1 statutu OSP. Naczelnik sprawuje jednocześnie funkcję wiceprezesa OSP.

Wymagania :

 • · wiek : 18 – 65 lat,
 • · wykształcenie : średnie ewentualnie – zasadnicze,
 • · wyszkolenie pożarnicze : ukończenie kursu naczelników OSP,
 • · stan zdrowia : odpowiadający wymaganiom dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

 

Na podstawie § 42 statutu OSP naczelnik OSP jest dowódcą jednostki operacyjno – technicznej OSP / JOT / – utworzonej przez Zarząd OSP wg odnośnych wytycznych – uchwalonych przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w dniu 16 grudnia 2004 r. – znowelizowanych w dniu 19 grudnia 2005 r.

 

Do jego najważniejszych zadań należy zaliczyć :

 • · podejmowanie we współdziałaniu z samorządem gminnym i Komendą Powiatową/Miejską Państwowej Straży Pożarnej – przedsięwzięć dot. przygotowania Ochotniczej Straży Pożarnej do działań ratowniczych oraz uczestniczenia jej JOT w tych działaniach,
 • · kierowanie całokształtem działalności JOT i nadzór nad jej gotowością bojową,
 • · nadzorowanie gotowości kierowców samochodów pożarniczych OSP do ich wyjazdu do działań ratowniczych,
 • · typowanie do składu osobowego JOT tych członków OSP, którzy mogą brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych,
 • · ewidencjonowanie posiadanych przez w/w członków uprawnień w zakresie : wyszkolenia pożarniczego i specjalistycznego, okresowych badań lekarskich oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnie – w przypadku dowódców – od odpowiedzialności cywilnej,
 • · dysponowanie siłami i środkami JOT oraz kierowanie ich działaniami, a także – w razie potrzeby – działaniami sił i środków podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego i innych podmiotów uczestniczących w działaniu ratowniczym,
 • · zapewnienie zgłoszenia do Powiatowego/Miejskiego Stanowiska Kierowania
  / PSK/MSK / każdego wyjazdu oraz powrotu załogi JOT,
 • · dopilnowanie sporządzenia dokumentacji z udziału JOT w działaniach ratowniczych,
 • · zapewnienie niezwłocznego zgłaszania do PSK/MSK tak niezdolności JOT do działań ratowniczych, jak i osiągnięcia przez JOT stanu gotowości do tych działań,
 • · nadzorowanie sprawności, ewentualnie spowodowanie jak najszybszego przywrócenia sprawności sprzętu, a także prawidłowej eksploatacji oraz konserwacji sprzętu
  i wyposażenia JOT m.in. poprzez przestrzeganie terminów ich przeglądów wg zaleceń producentów,
 • · opracowywanie rocznego planu szkolenia pożarniczego strażaków JOT oraz spowodowanie zgłoszenia przez Zarząd OSP do Komendy Powiatowej/Miejskiej PSP wytypowanych członków OSP do udziału w tym szkoleniu, a także nadzór nad realizacją tego planu,
 • · nadzór nad właściwym zabezpieczeniem wyposażenia JOT przed kradzieżą,
 • · nadzorowanie przestrzegania przez strażaków JOT szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby – zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r.,
 • · zapewnienie skierowania przez OSP strażaków JOT na okresowe badania lekarskie przeprowadzane na podstawie odnośnego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r.,
 • · zapewnienie ubezpieczenia strażaków JOT od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz dodatkowo – dowódców JOT – w zakresie odpowiedzialności cywilnej,
 • · wnioskowanie o wypłacenie z budżetu gminy ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków JOT za ich udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu,
 • · informowanie Zarządu OSP o zaistniałych problemach w JOT oraz wnioskowanie sposobu ich usunięcia,
 • · dokumentowanie działalności JOT w Książce Naczelnika OSP i innych dokumentach,
 • · przygotowanie drużyn OSP do udziału w corocznych gminnych / równorzędnych / zawodach sportowo-pożarniczych,
 • · zapewnienie przestrzegania przez członków OSP obowiązujących zasad określonych przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w regulaminie umundurowania strażackiego i ceremoniale pożarniczym.

 

Sekretarz OSP 

Zapewnia warunki prawidłowej działalności organizacyjnej Zarządu OSP poprzez prowadzenie następujących prac administracyjno-biurowych :

 • · zawiadamianie członków OSP i jej zarządu oraz gości zaproszonych o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad walnego zebrania członków OSP oraz posiedzenia zarządu OSP,
 • · przygotowywanie list obecności uczestników walnego zebrania członków OSP oraz posiedzenia zarządu OSP,
 • · staranne prowadzenie oraz przechowywanie w należytym porządku całości dokumentacji organizacyjnej OSP / za wyjątkiem dokumentacji finansowej /, w tym Książki pracy OSP oraz dokumentów z corocznie odbywanych walnych zebrań członków OSP,
 • · przyjmowanie i wysyłanie korespondencji OSP,
 • · opracowywanie projektów planów działalności OSP oraz sprawozdań z ich wykonania,
 • · opracowywanie wniosków odznaczeniowych i prowadzenie ewidencji tych wniosków, a także ewidencji orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak pożarniczych – nadanych poszczególnym członkom OSP,
 • · wystawianie legitymacji członkowskich członkom OSP,
 • · przechowywanie sztandaru OSP i pieczątek OSP.

 

 Skarbnik OSP 

 

 • · odpowiada za prawidłowe – zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej – prowadzenie dokumentacji finansowej OSP,
 • · odpowiada za prawidłowe prowadzenie wszelkich rozliczeń finansowych, właściwą ich ewidencję oraz za odpowiednie przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych OSP,
 • · wraz z prezesem lub z wiceprezesem OSP podpisuje wszelkie dokumenty finansowe,
 • · wraz z prezesem OSP jest odpowiedzialny za prawidłowe – zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – wydatkowanie środków pieniężnych OSP, jak również – za należyte zabezpieczenie gotówki przed kradzieżą,
 • · opracowuje projekty rocznego planu finansowego OSP oraz sprawozdania z jego wykonania,
 • · opracowuje projekt rocznego sprawozdania finansowego OSP, który następnie – po jego zatwierdzeniu przez walne zebranie członków OSP – na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych powinien być dołączony do rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przez OSP jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych / CIT-8 /, które należy złożyć do urzędu skarbowego w ciągu 10 dni od daty odbycia w/w walnego zebrania członków OSP – najpóźniej do dnia 31 marca,
 • · prowadząc obsługę kasową OSP jest zobowiązany złożyć prezesowi OSP pisemne oświadczenie o ciążącej na nim odpowiedzialności materialnej w tym zakresie,
 • · przyjmuje wpłaty rocznych indywidualnych składek członkowskich OSP – sprawując jednocześnie nadzór nad systematycznym ich wpłacaniem przez poszczególnych członków OSP, a następnie – corocznie dokonuje wpłaty do Zarządu Oddziału Gminnego / równorzędnego / Związku OSP RP zbiorowej składki członkowskiej OSP – z tytułu jej przynależności do Związku OSP RP – w wysokości określonej przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku.

 

Gospodarz OSP

Jest odpowiedzialny przed Zarządem OSP za :

 

 • · utrzymywanie strażnicy i jej otoczenia w należytym porządku i czystości, a także za właściwe zabezpieczenie budynku przed kradzieżą,
 • · dopilnowywanie terminów ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej samochodów oraz budynków OSP,
 • · bieżącą eksploatację strażnicy, w tym m.in. wypożyczanie jej pomieszczeń, sprzętu itp.
 • · dopilnowywanie utrzymywania przez członków Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP w należytej czystości i porządku posiadanego przez nich sprzętu ratowniczego oraz urządzeń łączności i sygnalizacji alarmowej – zgłaszanie naczelnikowi OSP o wszelkich nieprawidłowościach i niedociągnięciach w tym zakresie,
 • · prowadzenie magazynu OSP – w związku z tym jest zobowiązany złożyć prezesowi OSP pisemne oświadczenie o ciążącej na nim odpowiedzialności materialnej w tym zakresie,
 • · prowadzenia ewidencji inwentarza i sprzętu OSP w księdze inwentarzowej,
 • · przedkładanie Zarządowi OSP wniosków w sprawie przeprowadzenia wszelkich renowacji, napraw i zakupów z tym związanych.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP 

 

 • · kieruje pracami Komisji – zasady działania Komisji Rewizyjnej OSP określa Statut OSP,
 • · zwołuje posiedzenia Komisji – wg potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku – i im przewodniczy,
 • · zarządza dokonanie czynności kontrolnych przez wytypowanych członków Komisji, przy czym nie rzadziej niż raz w roku – zarządza kontrolę całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich przez poszczególnych członków OSP,
 • · składa na walnym zebraniu członków OSP sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu OSP,
 • · ma prawo uczestniczyć / z głosem doradczym / w posiedzeniach Zarządu OSP.